Veiligheid

VEILIGHEIDSDOCUMENT STICHTING STADSGIDSENGILDE WOUDRICHEM

 1. Dit document omvat de veiligheidsbepalingen die gehanteerd worden voor elke rondleiding die onder verantwoordelijkheid van Stichting gegeven wordt.
 2. Deze bepalingen kunnen aangehaald worden onder de titel “Veiligheidsdocument Stichting Stadsgidsengilde Woudrichem”.
 3. Deze bepalingen worden verstrekt aan elke rechtspersoon die opdracht verleent tot een rondleiding door Stichting en aan de daartoe uitgenodigde deelnemers van een rondleiding.de opdrachtgever is verantwoordelijk voor het in kennis stellen van ons veiligheidsdocument aan haar gasten.
 4. Bij aanvang van elke rondleiding zal de dienstdoende gids zich ervan overtuigen dat elke deelnemer kennis heeft genomen van deze bepalingen.
 5. Iedere deelnemer van een door Stichting georganiseerde rondleiding zal de aanwijzingen van de door Stichting aangewezen gids zonder enige restrictie volgen.
 6. Bij in gebreke blijven hiervan is de gids gerechtigd de rondleiding terstond te beëindigen, zonder verdere opgave van redenen.
 7. Het is verboden gedurende de rondleiding op enige balustrade of andere bijzondere verhoging bedoeld voor de veiligheid van personen of de deelnemer in het bijzonder te klimmen of zich daarop te bevinden en of voort te bewegen.
 8. Iedere deelnemer zal nalaten zo te handelen dat hij/zij zichzelf, de gids, een of meer van de deelnemers en of anderen in gevaar kan brengen.
 9. Het is niet toegestaan voorwerpen of dergelijke te gooien of te laten vallen vanaf enige plaats tijdens rondleiding.
 10. Elke deelnemer dient zich gedurende de rondleiding op de openbare weg te gedragen zoals elke inwoner van Nederland zich volgens de wegenverkeerswet dient te gedragen.
 11. Bijzonderheden 1: beklimming van de (kerk)toren en of de molen is niet toegankelijk voor deelnemers met gezondheidsklachten, zoals aandoeningen van de luchtwegen, hoogtevrees, claustrofobie of dergelijke.
 12. Bijzonderheden 2: het beklimmen van de toren geschiedt op aanwijzing van de dienstdoende gidsen “naar boven” op het hele of het halve uur en “naar beneden” om kwart voor of kwart na het uur, zulks in verband met de nauwe toegang en het daarvoor ingestelde “eenrichtingsverkeer”.
 13. Bijzonderheden 3: het meenemen van honden tijdens de rondleiding is NIET toegestaan. Met uitzondering van honden waarvan de eigenaar door middel van het hondenpaspoort aan kan tonen dat de hond opgeleid is als hulp hond.
 14. In alle gevallen waarin dit document niet voorziet is de aanwijzing zoals deze gegeven wordt door de dienstdoende gids van toepassing.Woudrichem, 30 juni 2009.